Nowelizacja ustawy o odpadach

22 grudnia 2017 r. została opublikowana zmiana ustawy o odpadach, która wprowadza szereg nowości dotyczących przede wszystkim zasad ewidencji i sprawozdawczości oraz uruchamia BDO.

Najważniejszą zmianą, którą wprowadza nowelizacja jest Uruchomienie bazy BDO. Do 24 stycznia 2018 r. ma zostać utworzona elektroniczna baza danych o opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO).

Wszystkie przedsiębiorstwa, których działalność opiera się m.in. na wprowadzaniu do obiegu produktów w opakowaniach, olejów smarowych, opon jak i sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zgonie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) mają obowiązek wpisania się do BDO.

Aby zarejestrować się w BDO należy złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wpis do rejestru należy dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Formularz rejestrowy określi rozporządzenie Ministra Środowiska, które niebawem wejdzie w życie.

Po dokonaniu wpisu do rejestru Marszałek województwa nadaje każdemu indywidualny numer rejestrowy, który nawet po zakończeniu działalności przez dany podmiot nie może być nadany innemu podmiotowi.

Przedsiębiorstwo wykonujące kilka działalności składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Każdy kto uzyskał wpis do rejestru jest obowiązany umieszczać swój numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Ustawa wprowadza odpłatność za wpis do rejestru oraz opłatę roczną. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska określa nam precyzyjne opłaty związane z opłatą rejestrową oraz opłatą roczną, która będzie pobierana w ramach wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wspomniane opłaty zostały podzielone na dwie grupy, stawka dla mikroprzedsiębiorców ma wynosić 150 zł opłata rejestrowa i 150 zł opłata roczna, a dla pozostałych przedsiębiorców 850 zł opłata rejestrowa i 850 zł opłata roczna.

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie o rozpoczęciu działalności, w pierwszym roku funkcjonowania rejestru będą zwolnieni z opłaty rejestrowej i rocznej. Zapis ten dotyczy tych przedsiębiorców, którzy podlegają przepisom ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1278).


Zmiana ustawy o odpadach wprowadziła również szereg obowiązków dotyczących ewidencji odpadów m.in.:

  • konieczność stosowania nowego dokumentu na potrzeby ewidencji odpadów, tj. KPOK – karta przekazania odpadów komunalnych,
  • zniesienie możliwości wystawiania miesięcznej karty przekazania odpadu (KPO),
  • wprowadzenie obowiązku zamieszczania na KPO daty i godziny przekazania i przyjęcia odpadu,
  • obowiązek posiadania dokumentów przez transportującego odpady potwierdzające rodzaj transportowanych odpadów podczas transportu.

Zmiany w ewidencji odpadów mają obowiązywać jednak dopiero od 1 stycznia 2020 r. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, sposobach gospodarowania nimi za rok 2017 i 2018 będą składane również na dotychczasowych zasadach.