Oferujemy usługę kompleksowej identyfikacji obowiązków firmy z zakresu ochrony środowiska. Audyt środowiskowy wykonywany jest na wzór kontroli firm prowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska.


Audyt środowiskowy to:

 • identyfikacja obowiązków środowiskowych firmy,
 • ocena stopnia przestrzegania prawa z zakresu ochrony środowiska,
 • wskazanie konkretnych działań korygujących/naprawczych.

Na rzetelne wykonanie audytu środowiskowego składa się:

 • wywiad z pracownikami firmy odpowiedzialnymi za poszczególne procesy w organizacji,
 • zebranie danych dot. usług i produkcji,
 • wizyta on-site w zakładzie audytowanej firmy,
 • wnikliwa analiza dostępnej dokumentacji związanej ze przepisami dot. ochrony środowiska w firmie.

W ramach usługi audytu środowiskowego Meritum Competence zapewnia minimum 2 spotkania z przedstawicielami audytowanej firmy:

 • pierwsze – w celu zebrania danych, oględzin zakładu,
 • drugie – podsumowujące audyt, z prezentacją jego wyników i omówieniem ewentualnych działań korygujących/naprawczych.

Audyt obejmuje w szczególności przepisy następujących ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych do nich:

 • ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy o odpadach,
 • ustawy Prawo wodne,
 • ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

legislacji dot. gospodarki substancjami i mieszaninami chemicznymi i wiele innych przepisów z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska.

Efektem końcowym audytu jest Raport zawierający listę obowiązków firmy oraz szczegółowy plan działań korygujących/naprawczych.


Należy pamiętać, że przepisy środowiskowe są obecnie bardzo skomplikowane i w wielu przypadkach wymagają wnikliwej analizy w celu prawidłowego wypełnienia pełnej dokumentacji środowiskowej w firmie.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska grożą również wysokie sankcje – np. za nieprawidłową gospodarkę odpadami (m. in. brak odpowiedniej decyzji) WIOŚ może nałożyć na firmę karę administracyjną wynoszącą w przedziale od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

UWAGA! Dla prowadzonej działalności doradczej z zakresu ochrony środowiska posiadamy ubezpieczenie zawodowe OC.

Korzyści dla firmy:

 • pewność, że działa się zgodnie z prawem z zakresu ochrony środowiska,
 • uniknięcie ewentualnych sankcji ze strony WIOŚ w przypadku wykrycia nieprawidłowości,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

Audyt środowiskowy – cena:

 • dla klientów obsługiwanych w ramach stałej umowy – bezpłatnie (raz do roku),
 • dla pozostałych klientów, jako usługa jednorazowa – od 1 000 zł netto (wycena zależy od wielkości firmy oraz rodzaju działalności) – do wyceny wystarczy krótki opis działalności, liczba lokalizacji do poddania audytowi.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi, zapytaj o wycenę:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl