Program audytu HFC (F-gazowego)

  1. Ocena dokumentacji sporządzanej w firmie dot. wprowadzania HFC, w szczególności sprawozdania dot. wprowadzenia do obrotu HFC (luzem – w zbiornikach lub w urządzeniach),
  2. Przygotowanie zaleceń usprawniających sporządzanie ww. dokumentacji,
  3. Przygotowanie sprawozdania z audytu.

W ramach audytu wykonywana jest wizyta ekspertów w siedzibie firmy oraz analiza zgromadzonej w firmie dokumentacji.

Sprawozdanie końcowe z audytu zostanie Państwu przedstawione w terminie do 2 tygodni od wizyty przedstawicieli Meritum Competence w zakładzie firmy.

Zespół wykonujący audyt składa się z pracowników merytorycznych (posiadających ponad 10 letnie doświadczenie w branży czynników chłodniczych), jak również biegłego rewidenta lub weryfikatora GHG.


Jakich firm dotyczy obowiązek wykonania tzw. audytu F-gazowego:

Zgodnie z art. 19. ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 do dnia 30 czerwca 2015 r., a następnie co rok, każdy podmiot, który na podstawie art. 19 ust. 1 składa sprawozdanie z wprowadzenia do obrotu co najmniej 10 000 ton ekwiwalentu CO2 substancji HFC w poprzednim roku kalendarzowym, zapewnia dodatkowo, by dokładność tych danych była weryfikowana przez niezależnego audytora – dotyczy importerów HFC luzem (w zbiornikach, np. typu ISOTANK).

Zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia 517/2014, od 1 stycznia 2018 r. sprawozdania za poprzedni rok przekazywane do 31 marca do Komisji Europejskiej przez importerów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych fabrycznie HFC, którzy otrzymali autoryzację na wykorzystanie w tym celu kontyngentów na przywóz HFC do UE, muszą być zweryfikowane przez niezależnego audytora – dotyczy importerów urządzeń napełnionych HFC (np. klimatyzatorów, pomp ciepła, urządzeń chłodniczych, kostkarek do lodu, pralkosuszarek z HFC itd.).


Audytor musi być:

  1. akredytowany na podstawie dyrektywy 2003/87/WE; albo
  2. akredytowany do celów weryfikacji sprawozdań finansowych zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego.

Podmiot przechowuje sprawozdanie z weryfikacji przez co najmniej pięć lat. Sprawozdanie to jest udostępniane Ministerstwu Środowiska i Komisji na ich wniosek.

Raport z audytu zostanie potwierdzony przez audytora akredytowanego na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia NR 517/2014.

Audytor zatwierdzający raport z audytu jest wpisany do wykazu weryfikatorów GHG akredytowanych w odniesieniu do rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 (PCA).

UWAGA! Jako jedyna firma w Polsce zajmująca się weryfikacją F-gazową jesteśmy wymienieni w DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2017/1984 z dnia 24 października 2017 r. określającej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla każdego producenta lub importera, który zgodnie z prawem wprowadził do obrotu wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem. Numer Meritum Competence w F-gas Portal to 16439.

Weryfikacja danych przez audytorów w zakresie importu F-gazów w urządzeniach jest zgodna z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiającym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego audytora (w szczególności art. 3).

Zapraszamy również na szkolenie praktyczne dla Operatorów, na którym omówione zostaną wszystkie wymogi ustawy F-gazowej oraz prezentowany będzie Centralny Rejestr Operatorów. Szkolenie zostało podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną – warsztaty z CRO.

Więcej informacji: Szkolenie CRO dla Operatorów F-gazy
Wskazówki dla audytorów: Guidance for verifiers


Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska, ekspert z zakresu przepisów dot. F-gazów
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl