Warszawa | środa, 31 styczeń 2018 r.

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie: przegląd przepisów prawa – co w firmie kontroluje WIOŚ?

Podczas szkolenia zostaną przedstawione aspekty prawne dotyczące ochrony środowiska w przedsiębiorstwie z zakresu:

 • Gospodarki odpadami
  • Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów,
  • Ewidencja wytwarzanych odpadów tj. prowadzenie kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO),
  • Decyzje w zakresie gospodarki odpadami,
  • Prowadzenie rejestru odbiorców odpadów oraz ich decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
 • Opłat za korzystanie ze środowiska
  • Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za:
   • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (m. in. emisje z silników spalinowych, kotły grzewcze, procesy spawania lub malowania),
   • pobór wody podziemnej i powierzchniowej,
   • odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
 • Gospodarki wodnościekowej
  • Kiedy wymagane jest pozwolenie wodno-prawne?
  • Przepisy dot. umów na oddawanie ścieków do kanalizacji oraz do wód lub do ziemi.
 • Sprawozdań do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
  • Raport do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – tzw. raport do KOBIZE w zakresie emisji z instalacji oraz emisji spoza instalacji
 • Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
  • Definicje: wprowadzający sprzęt, zbierający, przetwarzający zużyty sprzęt,
  • Wymagania dla wprowadzającego sprzęt i zbierającego zużyty sprzęt,
 • Opakowań
  • Ewidencja opakowań,
  • Oznakowanie opakowań,
  • Sprawozdania z zakresu gospodarki opakowaniami.
 • Czynników z grupy F-gazów/substancji kontrolowanych
  • Definicja Operatora,
  • Obowiązki Operatora,
  • Prowadzenie Kart Urządzeń,
  • Oznakowanie Urządzeń,
  • Prowadzenie dodatkowej dokumentacji z zakresu tzw. ustawy f-gazowej.
 •  Stosowania chemikaliów
  • Prowadzenie rejestru stosowanych chemikaliów.
  • Przepisy dot. Kart Charakterystyk.
 • Kontroli WIOŚ
  • Jakie są uprawnienia inspektora WIOŚ?
  • Jakie dokumenty może kontrolować inspektor WIOŚ?
  • Przepisu regulujące wykonywanie kontroli WIOŚ oraz prawa kontrolowanego,
  • Panel dyskusyjny.

WYKŁADOWCY


Krzysztof Pietrzak – Meritum Competence

Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. stosowania czynników chłodniczych (SZWO, F-gazy) oraz gospodarki odpadami i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, były specjalista Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Autor serii artykułów dot. obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska w ogólnopolskim miesięczniku Chłodnictwo & Klimatyzacja, w tym dot. kwestii prawnych dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Autor publikacji z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, m. in. Portowy plan gospodarowania odpadami i pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdańsk, Finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – Poradnik dla gmin oraz osób fizycznych i porad prawnych dot. sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykładowca prowadzący serię szkoleń w ramach Akademii Klimatyzacji LG (LG Electronics) pn. „Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.”. Prelegent na licznych seminariach, m. in. „Serwis, a elektroodpady i substancje niebezpieczne w sprzęcie” organizowane przez CECED Polska, konferencja dla serwisów organizowana przez miesięcznik Chłodnictwo & Klimatyzacja. Konsultant środowiskowy na targach Polagra-Tech w latach 2013-2017. Autor Kampanii Edukacyjnych z zakresu postępowania z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Przemysław Olszaniecki – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Specjalista w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Magister ochrony środowiska.

Ukończył Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem. Następnie jako słuchacz Indywidualnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zatrudniony na stanowisku asystenta prowadził zajęcia „Geomorfologia Dynamiczna” ze studentami III roku. Absolwent Podyplomowych Studiów z zakresu REACH w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Przez ponad 13 lat zatrudniony w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa oraz Wydziale Przeciwdziałania Poważnym Awariom, przez ostatnie 8 lat jako główny specjalista ds. nadzoru nad postępowaniem z chemikaliami i wdrażaniem Rozporządzenia REACH i CLP oraz legislacji dot. czynników chłodniczych i przeciwpożarowych, a także zamówień publicznych i realizacji projektów finansowanych ze środków UE i EOG.