Warszawa | wtorek, 30 styczeń 2018 r.

Nowelizacja ustawy F-gazowej - zmiany dla użytkowników i właścicieli urządzeń zawierających F-gazy

Szkolenie dedykujemy wszystkim Operatorom, czyli w praktyce podmiotom użytkującym urządzenia
chłodnicze, klimatyzacyjne, pompy ciepła, systemy ochrony ppoż., rozdzielnice elektryczne – m.in. w
takich obiektach jak:

 • zakłady przetwórstwa spożywczego,
 • przechowalnie i chłodnie oraz firmy zajmujące się logistyką produktów wymagających chłodzenia lub mrożenia (w tym chłodnictwo transportowe),
 • wszelkie zakłady przemysłowe, w tym huty, rafinerie, kopalnie, zakłady energetyczne, firmy chemiczne, elektroniczne, producenci szkła i butelek, plastiku i innych tworzyw sztucznych, itp.,
 • obiekty handlowe – w tym supermarkety i galerie handlowe, ale także mniejsze sklepy,
 • serwerownie – m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych,
 • hotele, centra konferencyjne i wystawiennicze, SPA, lodowiska, obiekty sportowe,
 • wszelkie budynki biurowe.

Zmiany w przepisach dotyczą m. in.:

 • częstotliwości przeglądów szczelności,
 • zakresu danych w Kartach Urządzeń i Kartach Systemów ppoż.,
 • zasad dokonywania tzw. wpisów do Kart Urządzeń,
 • oznakowania urządzeń,
 • wprowadzenia nowych kar administracyjnych dla Operatorów.

W trakcie szkolenia przewidziana jest część praktyczna: ćwiczenia utrwalające nabytą wiedzę!


PROGRAM SZKOLENIOWY


Część teoretyczna

 1. Wstęp
 • zakres polskiej i unijnej legislacji dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji;
 • zastosowania syntetycznych czynników w technice chłodniczej, instalacjach ppoż i rozdzielnicach elektrycznych;
 • typy czynników chłodniczych: wczoraj, dziś i jutro – dozwolone terminy stosowania.

2. Podstawowe obowiązki operatorów – unijne Rozporządzenie o F-gazach nr 517/2014:

 • cele, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia F-gazów;
 • całkowite wycofanie z użycia niektórych F-gazów;
 • nowa nomenklatura: kilogramy vs. ekwiwalenty dwutlenku węgla;
 • przeglądy pod względem wycieków;
 • stałe systemy wykrywania wycieków (tj. kontroli szczelności);
 • dokumentacja urządzeń i ich oznakowanie;
 • zakazy wprowadzania na rynek UE niektórych urządzeń na F-gazy;
 • certyfikacja – wymogi unijne, rodzaje certyfikatów;

3. Właściwa gospodarka czynnikami chłodniczymi w przedsiębiorstwie wg polskiej ustawy i rozporządzeń wykonawczych – nowelizacja z 2017 r.:

 • wybrane definicje, w tym – kto jest „operatorem”?
 • omówienie odpowiedzialności operatora i serwisu urządzeń oraz instalacji;
 • przyjmowanie dostaw F-gazów;
 • prawidłowe oznakowanie urządzeń i butli;
 • obowiązkowe przeglądy szczelności – terminy, przedziały, częstotliwość, metody i procedury;
 • stałe systemy wykrywania nieszczelności; dokumentacja, w tym karty urządzeń;
 • Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń – rejestracja, obowiązkowe wpisy oraz najczęstsze błędy w CRO; system certyfikacji F-gazowej w Polsce:
  • certyfikaty personalne i certyfikaty firmowe – zasady uzyskania i ważność,
  • Jednostka Certyfikująca, Jednostki Oceniające, Jednostki Szkolące,
  • zaświadczenie o ukończonym kursie;
 • sprawozdania dot. F-gazów do tzw. „Wyspecjalizowanej Jednostki”;
 • niezbędne wyposażenie techniczne;
 • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o F-gazach – przegląd i omówienie jak się ich ustrzec;
 • najnowsze rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej (z 2015 i 2016 r.);
 • podsumowanie nowelizacji ustawy: harmonogram i główne zmiany.

4. Pozostałe ekologiczne akty prawne związane z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

 • ewidencja i sprawozdania ze stosowania czynników chłodniczych na potrzeby spełniania wymogów różnych aktów prawnych: przepisów o SZWO i F-gazach, korzystania ze środowiska, regulacji dot. KOBiZE, ustawy o odpadach;
 • wszystko o opłatach za emisję czynników chłodniczych z urządzeń i instalacji – kto jest za nie odpowiedzialny, jakie są aktualne stawki, gdzie i kiedy składać sprawozdania, jak uzupełnić braki z poprzednich lat, jakie są tendencje legislacyjne w tej sprawie?
 • przepisy REACH a czynniki chłodnicze.

5. Podsumowanie: działania niezbędne do podjęcia w najbliższej perspektywie czasowej.

Część praktyczna

 1. Wzór protokołu z czynności serwisowych (przykład).
 2. Omówienie zasad współpracy Serwisu z Operatorem – czego Operator powinien wymagać od serwisu w przetargach, zapytaniach ofertowych?
 3. Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowach na serwis urządzeń i instalacji zawierających F-gazy?
 4. Funkcjonalność Centralnego Rejestru Operatorów.
 5. Zakładanie przykładowych Kart Urządzeń.
 6. Dokonywanie wpisów poszczególnych czynności do Kart Urządzeń.
 7. Przygotowanie etykiet dla przykładowych urządzeń.
 8. Omówienie praktycznych problemów związanych z zakładaniem, bieżącym prowadzeniem Kart Urządzeń oraz wdrożeniem nowych zasad współpracy z serwisami urządzeń.
 9. Ewidencjonowanie i składanie sprawozdań dot. emisji z urządzeń i instalacji zawierających F-gazy w ramach korzystania ze środowiska i sprawozdań do KOBiZE,
 10. Co jest kontrolowane przez WIOŚ w zakresie ustawy F-gazowej? Jak dobrze przygotować się do kontroli WIOŚ?

WYKŁADOWCY


Krzysztof Pietrzak

Właściciel firmy Meritum Competence. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. stosowania czynników chłodniczych (SZWO, F-gazy) oraz gospodarki odpadami i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, były specjalista Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Przeszkolił ponad 100 przedsiębiorców w zakresie nowej ustawy o odpadach (z 2012 r.). Autor serii artykułów dot. obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska w ogólnopolskim miesięczniku Chłodnictwo & Klimatyzacja, w tym dot. kwestii prawnych dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykładowca prowadzący serię szkoleń w ramach Akademii Klimatyzacji LG (LG Electronics) pn. „Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.”.

Prelegent na licznych seminariach, m. in. „Serwis, a elektroodpady i substancje niebezpieczne w sprzęcie” organizowane przez CECED Polska, konferencja dla serwisów organizowana przez miesięcznik Chłodnictwo & Klimatyzacja. Konsultant środowiskowy na targach Polagra-Tech 2013 oraz Polagra-Tech 2014. Autor Kampanii Edukacyjnych z zakresu postępowania z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Koordynator projektu audytów środowiskowych w firmie Meritum Competence.


Michał Dobrzyński

Założyciel firmy audytorskiej aveECO, specjalizującej się w legislacji ekologicznej dotyczącej chłodnictwa i klimatyzacji, systemów ppoż. i rozdzielnic elektrycznych.

Autor licznych publikacji i procedur w zakresie stosowania substancji kontrolowanych (SZWO) oraz gazów fluorowanych (F-gazów); prelegent na stukilkudziesięciu seminariach i szkoleniach poświęconych tej tematyce; audytor ekologiczny, konsultant obecnie obowiązującej i nowo przygotowywanej legislacji dot. w/w zagadnień – współpracujący z polskimi ministerstwami oraz organami Unii Europejskiej.

Michał Dobrzyński był wieloletnim Prezesem Zarządu Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON, z którą związany był przez ponad 14 lat (1999-2014) oraz Dyrektorem Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców (2000-2010).