Meritum organizatorem szkolenia dla Inspekcji Ochrony Środowiska

Wykład Krzysztofa Pietrzaka dla inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska pn. Nadzór IOŚ nad przestrzeganiem przepisów dot. F-gazów i SZWO w świetle nowych regulacji wspólnotowych i krajowych.


Przedstawiciel Meritum Competence – Krzysztof Pietrzak przeprowadził szkolenie dla inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska  z terenu całej Polski dot. kontroli i egzekwowania przepisów z zakresu f-gazów.

Wystąpienie dotyczyło omówienia przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i innych obowiązków środowiskowych przedsiębiorców związanych ze stosowaniem F-gazów oraz użytkowaniem urządzeń zawierających F-gazy m. in. zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stacji demontażu pojazdów.