Poniżej przedstawiamy zakres naszej oferty w wybranych obszarach ochrony środowiska. W przypadku zapotrzebowania na inne usługi, zachęcamy również do kontaktu z nami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. Członkowie naszego zespołu to specjaliści z doświadczeniem w pracy związanej z ochroną środowiska m. in. w Ministerstwie Środowiska, Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, WIOŚ.


Oferujemy stałą obsługę firmy z zakresu ochrony środowiska – dla firm z każdej branży i każdej wielkości – od mikro firm do dużych przedsiębiorstw posiadających zakłady w całej Polsce.

Ponadto wykonujemy też jednorazowe zlecenia:

audyty środowiskowe, wnioski o pozwolenia wodnoprawne (operaty wodnoprawne), wnioski o pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (operaty ochrony powietrza w specjalistycznym oprogramowaniu), zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia, wnioski o zezwolenie na zbieranie lub/i przetwarzanie odpadów, procedury dla firm serwisowych na potrzeby kontroli UDT oraz do uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorcy, zgłoszenia do Bazy Danych o Odpadach (BDO), prowadzenie dokumentacji w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO), sprawozdania środowiskowe – korzystanie ze środowiska, KOBiZE, do Bazy Danych Sprawozdań (BDS – dotyczy F-gazów), gospodarowanie odpadami, opakowania i odpady opakowaniowe i wiele innych.

Posiadamy liczne referencje i szerokie grono zadowolonych z naszych usług firm oraz jednostek administracji publicznej.

Realizując usługi doradcze stawiamy na dobrą komunikację oraz oszczędność czasu klienta.

Raz do roku organizujemy ogólnopolską konferencję EKOKONGRES – kompendium wiedzy dla firm, która stanowi źródło wiedzy oraz forum doświadczeń z zakresu ochrony środowiska dla firm, jak i przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.


Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Oferujemy świadczenie stałej obsługi firmy w zakresie ochrony środowiska w takich obszarach jak:

GOSPODARKA ODPADAMI:

 • Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
  i unieszkodliwiania tych odpadów,
 • Ewidencja wytwarzanych odpadów tj. prowadzenie kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO),
 • Prowadzenie rejestru odbiorców odpadów oraz ich decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA:

 • Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za:

– wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (m. in. emisje z silników spalinowych, kotły grzewcze, procesy spawania lub malowania),

– pobór wody podziemnej i powierzchniowej,

– odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

UWAGA! – Szkolimy weryfikatorów środowiskowych na podstawie zaakceptowanego przez Ministra Środowiska autorskiego programu!

SPRAWOZDANIA DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (KOBIZE):

 • Raport do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji –
  raport do KOBIZE w zakresie emisji z instalacji oraz emisji spoza instalacji.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

 • Przygotowanie stosownych sprawozdań do GIOŚ.
 • Zapewnienie odpowiedniej umowy z Organizacją Odzysku.
 • Opracowanie materiałów dla wprowadzającego – np. wymaganych informacji na stronę internetową.

OPAKOWANIA:

 • Nadzór nad ewidencją opakowań.
 • Zapewnienie odpowiedniej umowy z Organizacją Odzysku.
 • Przygotowanie sprawozdań dot. masy przywiezionych z zagranicy opakowań oraz sprawozdań dot. masy wywiezionych za granicę opakowań.

STOSOWANIE CHEMIKALIÓW:

 • Prowadzenie rejestru stosowanych chemikaliów.
 • Zapewnienie aktualnych Kart Charakterystyk dla substancji i preparatów niebezpiecznych.

CZYNNIKI Z GRUPY F-GAZÓW/SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH:

 • Przekazywanie sprawozdań do BDS.
 • Nadzór nad dokumentacją: prawidłowym oznakowaniem urządzeń i instalacji zawierających czynniki chłodnicze, Kartami Urządzeń, Protokołami szczelności, aktualnością Kart Charakterystyki.

Wykonujemy co roku Audyt Środowiskowy w każdym oddziale firmy!

Udzielamy bieżących konsultacji z zakresu przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz zapewniamy udział naszego specjalisty w ewentualnej kontroli WIOŚ Państwa firmy.

Należy pamiętać, że przepisy środowiskowe są obecnie bardzo skomplikowane i w wielu przypadkach wymagają wnikliwej analizy w celu prawidłowego wypełnienia pełnej dokumentacji środowiskowej w firmie.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska grożą również wysokie sankcje – np. za nieprawidłową gospodarkę odpadami
(m. in. brak odpowiedniej decyzji) WIOŚ może nałożyć na firmę karę administracyjną wynoszącą w przedziale od 1 000 zł do 1 000 000 zł.


KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • pewność, że działa się zgodnie z prawem z zakresu ochrony środowiska,
 • uniknięcie ewentualnych sankcji ze strony WIOŚ w przypadku wykrycia nieprawidłowości,
 • uniknięcie kosztów zatrudnienia i szkolenia pracownika, który znaczną część swojego czasu pracy musiałby poświęcić na poznanie skomplikowanych przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • stały dostęp do szeregu specjalistów z wieloletnim i bogatym doświadczeniem w kontaktach z administracją publiczną i innymi przedsiębiorstwami,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

UWAGA! Dla prowadzonej działalności doradczej z zakresu ochrony środowiska posiadamy ubezpieczenie zawodowe OC.

Stała obsługa ochrona środowiska – cena:

 • od 150 zł netto (wycena zależy od wielkości firmy oraz rodzaju działalności) – do wyceny wystarczy krótki opis działalności, liczba lokalizacji, w których prowadzona jest działalność.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi, zapytaj o wycenę:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Oferujemy państwu stałą obsługę w zakresie BHP

  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
  • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
  • Udział w opracowywaniu zakładowych, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
  • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
  • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
  • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
  • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
  • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
  • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
  • Uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy zajmującą się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
  • Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez zewnętrzne organy nadzoru nad warunkami pracy,
  • Nadzór nad wykonaniem nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez zewnętrzne organy nadzoru nad warunkami pracy.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Adam Bronisz – Specjalista BHP i PPOŻ.
tel. 696 902 836
mail: adam.bronisz@meritumnet.pl

Kiedy wymagane:

Kiedy firma wytwarza odpady w trakcie czynności serwisowych – „u klienta” i następnie ww. odpady magazynuje w innym miejscu niż miejsce ich wytworzenia (np. w swoim magazynie) to wówczas jest zobowiązana do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach z uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się „wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia” (art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

 Gdzie i kiedy złożyć wniosek:

Wniosek w przypadku firm zbierających odpady (m .in. czynniki chłodnicze) należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zbierania starosty (art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ), co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności.

Wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów zawiera:

(art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie
  1. miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
  2. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  3. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  4. całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona
  1. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a;
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Zakres wydanego zezwolenia:

(art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach):

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie
  1. miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  2. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  3. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
  4. całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • opis metody lub metod zbierania odpadów;
 • dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;
  1. wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • wymagania wynikające z przepisów odrębnych;
 • czas obowiązywania zezwolenia.

Zezwolenie na zbieranie odpadów nie może być wydane na okres dłuższy niż 10 lat (art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Zezwolenie na prowadzenie działalności w  zakresie zbierania odpadów jest wydawane dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Opłata skarbowa:

616,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część III  pkt. 43c załącznika).

 

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, upoważnia Przedsiębiorcę do przetwarzania odpadów zgodnie z uzyskanym zezwoleniem w oznaczonym czasie.


Kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z art. 41 ust. 1. ustawy o odpadach, przetwarzanie odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 5 tej ustawy, działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Organem właściwym (ze względu na miejsce przetwarzania odpadów) jest marszałek województwa, starosta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska.


Warto wiedzieć

Zgodnie z art. 47. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

1. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości.

2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1, mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania.

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje zakończenie działalności objętej tym zezwoleniem.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, właściwy organ może nadać rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności.

5. Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem, na własny koszt. Przepisy art. 26 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

6. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, wszczyna się z urzędu.

7. Nie wydaje się zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu zezwolenia, o której mowa w ust. 2, a nie minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna.


Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa:

1. Po upływie czasu, na jaki zostało wydane.

2. Jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe.

3. Na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem.

4. Jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.

 

Pozwolenie jest wymagane, kiedy firma rocznie wytwarza ponad 1 Mg (1 tonę) odpadów niebezpiecznych lub ponad 5000 Mg (5 ton) odpadów innych niż niebezpieczne (art.  180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm., zwana dalej ustawą POŚ).

Jednak należy pamiętać, że aby zaistniał ww. obowiązek uzyskania pozwolenia, wytwarzanie odpadów musi być związane z działaniem instalacji (art. 180 ustawy POŚ).

Jeżeli firma posiada instalację (stacjonarne urządzenie techniczne, którego eksploatacja może powodować emisję) oraz wytwarza w związku z działaniem tej instalacji ponad 1 tonę odpadów niebezpiecznych lub ponad 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne wówczas musi złożyć wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

W przypadku, gdy firma przekracza ww. progi wytwarzania odpadów, jednak nie powstają one w wyniku działania instalacji, ale np. w przypadku zwykłego serwisu urządzeń „u klienta” wówczas nie istnieje wymóg posiadania przez firmę pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek:

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy przedłożyć do starosty (art. 378 ustawy POŚ) przed rozpoczęciem działalności powodującej wytwarzanie odpadów w związku z eksploatowaniem instalacji lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi oraz przed datą końca obowiązywania posiadanej decyzji – pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – pozwolenia:

(zgodnie z art. 1  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm. oraz  części III  pkt. 40 załącznika do tej ustawy)

 • 2011,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 • 506,00 zł w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
 • 506,00 zł pozostałe;
 • 150% stawki określonej w pkt 1, 2 albo 3 od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów zawiera: (art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska):

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:
  1. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5. ocenę stanu technicznego instalacji;
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych  materiałów,  surowców  i  paliw,  istotnych  z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
  1. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 11. Informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
 16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
  1. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
  2. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
 18. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Ponadto, wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawiera dodatkowo (art. 184 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo Ochrony Środowiska):

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć (art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska):

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620);
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) – w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Wydane pozwolenie określa:

 (art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska)

 • rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;
 • wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania;
 • maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach;
 • jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:
  1. wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,
  2. dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 • źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii;
 • termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a;
  1. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku, o którym mowa w art. 183b.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Prowadzenie transportu odpadów wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia.


Warto wiedzieć

Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.


Uwaga

Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady.

Firma jako wytwórca odpadów ma obowiązek prawidłowego gospodarowania odpadami, m. in. zobowiązana jest do:

 • przekazania wytworzonych odpadów do uprawnionego odbiorcy, posiadającego odpowiednią decyzję w zakresie gospodarki odpadami (art. 27 ust. 2 ustawy z o odpadach):
  • zezwolenie na zbieranie odpadów lub/i zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów,
  • wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5

– chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Zlecenie gospodarowania odpadami podmiotowi, który nie uzyskał wymaganych decyzji lub wpisu do rejestru zgodnie grozi karą aresztu lub grzywny (art. 175 ustawy o odpadach),

 • Firma powinna posiadać kopie decyzji w zakresie gospodarki odpadami podmiotów, którym przekazuje jakiekolwiek odpady – np. kopia zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami każdego podmiotu, który znalazł się na posiadanych przez firmę kartach przekazania odpadów za dany rok musi być dostępna w dokumentacji.
 • Dokumenty ewidencyjne oraz sprawozdania należy przechowywać przez 5 lat od dnia powstania obowiązku sporządzenia danego dokumentu.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

 • Oferujemy doradztwo w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów – indywidualne podejście do każdego przypadku.
 • Konsultujemy razem z inwestorem najlepsze rozwiązania pod względem technicznym, logistycznym, prawnym oraz ekonomicznym.
 • Prowadzimy całą procedurę transgranicznego przemieszczania odpadów – od wywozu odpadów do ich dostarczenia do docelowej instalacji.

Kiedy i gdzie  składać:

Sprawozdanie należy składać do 15 marca  za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów, miejsce zbierania odpadów (stosownie do art. 76 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Roczne sprawozdanie:

Roczne sprawozdanie powinno zawierać informacje, które są wyszczególnione w art. 75 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.  Wzór sprawozdania znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Podstawa prawna prowadzenia ewidencji:

Stosownie do art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji przyjmowanych i przetwarzanych oraz zbieranych odpadów.

Sposób prowadzenia ewidencji:

Ewidencję odpadów prowadzić należy z zastosowaniem (art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach):

 • w przypadku posiadaczy odpadów:
  1. karty przekazania odpadów, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w pkt 3
  2. karty ewidencji odpadów,
  3. karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
  4. karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów – karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;
 • w przypadku:
  1. podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
  2. posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych,
  3. transportującego odpady komunalne
 • karty przekazania odpadów komunalnych.

Informacje, które powinny znaleźć się w dokumentach ewidencji odpadów definiuje art. 67 ust. 1. pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wzory dokumentów znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Rodzaj prowadzonej ewidencji zależy od ilości wytwarzanych odpadów. Jeżeli firma serwisowa wytwarza powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie lub 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, konieczna jest ewidencja pełna, na którą składają się karta ewidencji oraz karta przekazania. W przypadku wytwarzania rocznie ilości odpadów nie przekraczającej 100 kg, w celach ewidencyjnych wystarczy posiadać karty przekazania odpadów (art. 71 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach).

Przez pierwszy rok dobrze jest jednak prowadzić zarówno karty ewidencji i karty przekazania odpadów w celu obliczenia rzeczywistej masy odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ciągu roku.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Kiedy wymagane:

Wprowadzenie do instalacji chłodniczej nowego czynnika świadczy o ubytku czynnika w instalacji i, co się z tym wiąże, implikuje obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przez operatora danego urządzenia/instalacji.

Obowiązek wnoszenia opłat środowiskowych za emisję gazów dotyczy nie tylko substancji zubożających warstwę ozonową, ale i F-gazów (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). Ponadto opłaty ponosi się również za spalanie paliw w silnikach i np. malowanie oraz za emisję z wielu innych procesów prowadzonych w ramach działalności gospodarczej.

Kiedy i gdzie należy  złożyć sprawozdanie:

Sprawozdanie należy złożyć w terminie do końca marca po upływie każdego roku, w którym nastąpiło korzystanie ze środowiska (Art. 285 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Sprawozdanie należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności lub miejsce korzystania ze środowiska (w przypadku spalania paliw w silnikach sprawozdajemy do marszałka właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdów, w przypadku np. emisji z malowania sprawozdajemy do marszałka właściwego ze względu na miejsce wykonywania tego typu czynności).

Wzór sprawozdania:

Wzory sprawozdań znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2015 poz. 1875 z późn. zm.).

Wysokość opłaty:

Stawki określa Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok. Z opłaty zwolnione są podmioty, których roczny koszt środowiskowy nie przekroczył 800 zł za dany rodzaj korzystania ze środowiska (art. 289 poś), pozostałe podmioty wpłacają obliczoną kwotę na podstawie stawek ustalonych przez Radę Ministrów na dany rok kalendarzowy w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Kiedy wymagany jest Raport Oddziaływania na Środowisko?

Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko wymagany jest dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (raport obowiązkowy) i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (raport opcjonalny, decyduje właściwy organ).

Dla projektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko należy pamiętać o sporządzeniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP).

Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawarty jest w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Co powinien zawierać raport oddziaływania na środowisko?

 • opis inwestycji – wielkość, lokalizację, charakter, parametry techniczne;
 • informacje o zanieczyszczeniach, które może generować inwestycja podczas swojego funkcjonowania;
 • opis stanu okolicznej przyrody;
 • informacje o tym, czy w pobliżu planowanej inwestycji znajdują się objęte ochroną w myśl stosownej ustawy zabytki oraz rośliny;
 • analizę i ocenę konsekwencji w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej – jej skutków na środowisko – również na wielką skalę;
 • przewidywalne oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie ludzi;
 • opis przewidywanych konfliktów społecznych, które mogą wywołać ewentualne działania w kierunku budowy danej inwestycji;
 • opis wariantów co do realizacji danego przedsięwzięcia, wraz z uzasadnieniem, dlaczego wnioskujący wybiera dany wariant;
 • informację o skutkach w przypadku zaniechania realizacji przedsięwzięcia;
 • źródła do wszystkich danych i informacji, zawartych w treści raportu;
 • określenie zakresu monitoringu;
 • streszczenie najważniejszych danych.

Jesteśmy w stanie opracować raport dla każdego rodzaju przedsięwzięcia, zapraszamy do kontaktu.

Kiedy wymagane:

Art. 389 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.). Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

 • Usługi wodne;
 • szczególne korzystanie z wód;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
  1. nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  2. nowych obiektów budowlanych;
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano (na tych obszarach) zakaz:
  1. gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania
  2. lokalizowania nowych cmentarzy

ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE

Kiedy wymagane:

 • wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;
 • postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 • prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;
 • prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
 • wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 • wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 • przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;
 • przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

Kiedy niewymagane:

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:

 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 • holowanie oraz spław drewna;
 • wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych;
 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;
 • wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 • pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód;
 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;
 • odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych;
 • wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe;
 • zatrzymywanie wody w rowach;
 • hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;
 • przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych.

Gdzie złożyć wniosek:

 • RZGW
  1. pozwolenia wodnoprawne:
   • jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych);
   • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
   • na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
   • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
   • na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
   • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
   • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
   • jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  2. ocen wodnoprawnych
  3. pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa wyżej, jeżeli jest organem właściwym w sprawie jednego z pozwoleń
  4. pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa wyżej, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  5. decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4
 • Zarząd Zlewni pozwoleń wodnoprawnych niewymienionych wyżej
 • Nadzór Wodny zgłoszeń wodnoprawnych

Opłata za wydanie pozwolenia:

Art. 398 Prawo wodne

 • 87 zł – przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego
 • 217 zł – wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • Jeżeli więcej niż jedno pozwolenie wodnoprawne to 217 zł razy liczba pozwoleń, max. 4340 zł
 • 868 zł – wydanie oceny wodnoprawnej
 • 217 zł – kolejny okres pozwolenia jeżeli info w operacie jest dalej aktualne
 • Opłata może być wyższa jeżeli nie pokrywa rzeczywistych kosztów postępowania

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Wód Polskich i dołącza się potwierdzenie wniesienia opłaty do: zgłoszenia wodnoprawnego, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej

Wniosek zawiera:

Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji

Zakres wydanego pozwolenia:

Wszystko opisane jest w art. 403 prawo wodne

M.in.:

 • cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót,
 • cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki,

a także,

 • obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego;
 • obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego;
 • niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.

W dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się w szczególności:

 • ilość pobieranej wody,
 • ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi
 • ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych,
 • terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków;
 • ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo, roczne wielkości dawek polewowych i terminy ich stosowania, numery i powierzchnie nawożonych działek;
 • sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym;
 • termin rozpoczęcia, sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków
 • miejsce poboru próbek ścieków;
 • prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;
 • sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia wraz z terminami i warunkami ich utrzymywania oraz przepływy;
 • wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania oraz sposób odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;
 • opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację;
 • tryb pracy elektrowni wodnej oraz jej parametry: Qinst, hinst, Ninst;
 • sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych;
 • sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;
 • przedsięwzięcia i działania niezbędne dla spełnienia warunków, o których mowa w art. 68, jeżeli te mają zastosowanie;
 • powierzchnię całkowitą nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 , w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną;
 • opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
 • pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3 na rok;
 • ilość wód opadowych i roztopowych oraz średnią ilość wód opadowych i roztopowych

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas nie dłuższy niż 20 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna:

 1. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat
 2. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 albo art. 100 ust. 1) wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata

 

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Według Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) Art. 3 pkt. 6, instalacją jest:

 1. stacjonarne urządzenie techniczne,
 2. zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 3. budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję;

Spis instalacji, które wymagają zgłoszenia:

 • Rozporządzeniu ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880),
 • Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2017 poz. 2390),

Spis instalacji, które nie wymagają zgłoszenia:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

Przykłady:

Instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej 1 MW (w przypadku kilku urządzeń moc należy zsumować) – obowiązek dotyczy np. kotła wykorzystywanego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, do produkcji pary wodnej, turbiny gazowej, silnika spalinowego, agregatu prądotwórczego itp.
instalacje inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej powyżej 0,5 MW (w przypadku kilku urządzeń moc również należy zsumować) – obowiązek dotyczy np. pieca do polimeryzacji (wypalania) farby proszkowej, pieca piekarniczego, pieca kuziennego, suszarni lakierniczej, pieca do wypalania cegieł;
zbiorniki materiałów sypkich (silosy) o pojemności mniejszej niż 50 m3
instalacje do spawania obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze
instalacje do powlekania (np. lakiernia, drukarnia, zakłady, gdzie są prowadzone takie procesy) − do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku
instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych np. stacje paliw
instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych o wydajności powyżej 30 Mg na godzinę
instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych w ilości powyżej 50 Mg
instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok;
młyny spożywcze każda instalacja
instalacje do chowu lub hodowli zwierząt zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
instalacje stosowane w gastronomii przystosowane do obsługi ponad 500 osób na dobę
dygestoria z obowiązku są wyłączone dygestoria wykorzystywane do celów laboratoryjnych
instalacje do produkcji szkła o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę
instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę
instalacje do produkcji wapna palonego o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę;
instalacje do produkcji węgla drzewnego
instalacje do produkcji węgla drzewnego każda instalacja
instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza każda instalacja

W momencie przekroczenia określonych wartości należy uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla danej instalacji

Gdzie i kiedy złożyć wniosek:

 • marszałek województwa: gdy instalacja wymagająca zgłoszenia zlokalizowana jest w granicach zakładu, na którego terenie eksploatowana jest również instalacja, która może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska: dla instalacji na terenach zamkniętych (pojęcie terenów zamkniętych definiuje m.in. ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie przez tereny zamknięte rozumiemy tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów);
 • starosta: dla pozostałych instalacji;
 • prezydent miasta: dla pozostałych instalacji, jeśli instalacja zlokalizowana jest na terenie miasta na prawach powiatu.

Zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko trzeba dokonujemy:

 • Przed rozpoczęciem eksploatacji najlepiej (art. 152 ust. 3, 4 i 5):
  • Na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji.
  • Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłoszenia instalacji do właściwego organu nie wniósł on żadnych uwag, można rozpocząć eksploatację (jest to zgodne z Kodeksem postępowania administracyjnego art. 122a §2).

Podczas eksploatacji

 • W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia.

Opłata skarbowa:

120 zł – Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Zgłoszenie zawiera:

Art. 152 ust. 2 POŚ

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ≥1 MW i <50 MW zgłoszenie powinno zawierać dodatkowe informacje (Art. 152 ust. 2b POŚ)

Zgłoszenie instalacji zachowuje swoją ważność bezterminowo − do momentu istotnej zmiany w instalacji, np. zmiany sposobu funkcjonowania instalacji, rozbudowy czy zwiększenia produkcji. W konsekwencji należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Kiedy wymagane:

Jeśli emisja odbywa się w sposób zorganizowany, czyli np. poprzez komin lub przy pomocy wentylacji mechanicznej, wprowadzanie substancji do powietrza z tych instalacji wymaga z reguły pozwolenia.

Dla niektórych instalacji pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  jest wymagane także wtedy, gdy emisja następuje w sposób niezorganizowany.

Niektóre instalacje niewymagające pozwolenia wymagają natomiast zgłoszenia. Z kolei inne instalacje wymagać mogą pozwolenia zintegrowanego – wyszczególnione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169).

O pozwolenie nie trzeba występować dla niektórych instalacji np. wtedy, gdy emitowane substancje nie są objęte poziomami dopuszczalnymi. Wszystkie przypadki instalacji niewymagających pozwolenia są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

Gdzie i kiedy złożyć wniosek:

Marszałek województwa rozpatruje sprawy z zakresu

 • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

RDOŚ rozpatruje sprawy z zakresu: przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.

Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) rozpatruje sprawy z zakresu pozostałych przedsięwzięć i zdarzeń.

Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.

W przypadku instalacji nowo zbudowanej lub przebudowanej – trzeba uzyskać pozwolenie przed oddaniem instalacji do użytkowania.

Rodzaj instalacji Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego Instalacje wymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Instalacje wymagające zgłoszenia Instalacje nie wymagające pozwolenia ani zgłoszenia
Instalacje energetyczne zasilane gazem (suma nominalnej mocy cieplnej źródeł we wprowadzanym paliwie) Moc > 50 MW 15 MW ≤ moc ≤ 50 MW 1 MW ≤ moc < 15 MW Moc < 1 MW
Instalacje energetyczne – spalania węgla kamiennego (suma mocy cieplnej kotłów we wprowadzanym paliwie) Moc > 50 MW 5 MW ≤ moc ≤ 50 MW 1 MW ≤ moc < 5 MW Moc < 1 MW
Instalacje do spawania Ilość stanowisk > 3 Ilość stanowisk ≤ 3
Zbiorniki materiałów sypkich (poza instalacjami klasyfikowanymi wg innych kryteriów) Pojemność zbiorników ≥ 50 m3 Pojemność zbiorników < 50 m3
Instalacje do czyszczenia powierzchni z zastosowaniem LZO (VOC), o których mowa w § 36 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95, poz. 558) Instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów (w szczególności odtłuszczania i czyszczenia) Zużycie LZO (VOC) > 1 Mg/rok Zużycie LZO (VOC) ≤ 1 Mg/rok oraz stężenia imisyjne < 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny Zużycie LZO (VOC) ≤ 1 Mg/rok oraz gdy gazy z instalacji wprowadzane są do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, lub żadna z substancji nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia
z wykorzystaniem rozpuszczalników
organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika
ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 Mg rocznie
Instalacje do powlekania Instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów Instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych i w których zużywa się co najmniej 1 Mg powłok w ciągu roku lub wobec których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych Instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych i w których zużywa się mniej niż 1 Mg powłok w ciągu roku Instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych i w których zużywa się mniej niż 1 Mg powłok w ciągu roku oraz gdy gazy z instalacji wprowadzane są do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, lub żadna z substancji nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia
lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników
organicznych o zużyciu rozpuszczalnika
ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 Mg rocznie

Opłata za wydanie pozwolenia:

2011 zł – przedsiębiorca

506 zł – działalność wytwórcza w rolnictwie, mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca lub osoba fizyczna

Wniosek zawiera:

Art. 184 ust. 2-4 Prawo ochrony środowiska w tym m.in.:

 • wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
 • usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

oraz Art. 221 Prawo ochrony środowiska

 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 • opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. poz. 150, z późn. zm.;
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 • aktualny stan jakości powietrza;
 • określenie warunków meteorologicznych;
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

Pozwolenie określa:

Art. 188 Prawo ochrony środowiska

 • rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;
 • wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania;
 • maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach;
 • jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:
  1. wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,
  2. dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 • źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii;
 • termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a;

6a)   oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku, o którym mowa w art. 183b

Art. 224 Prawo ochrony środowiska

 • charakterystykę miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;
 • usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Przygotowujemy dokumentację wymaganą przepisami rozporządzenia 1907/2006 – REACH oraz 1272/2008 – CLP w formie opracowania tekstowego do wykorzystania przez klienta samodzielnie oraz na jego zlecenie wprowadzamy dane w programie IUCLID6. Zajmujemy się następującymi wymaganiami REACH i CLP:

 • Rejestracja
 • Zezwolenia
 • Scenariusze Narażenia
 • Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie chemikaliów

Opracowujemy i aktualizujemy Karty Charakterystyk.

Przygotowujemy dla klienta kompleksową informację, jakie obowiązki wynikające z przepisów dot. chemikaliów dotyczą jego organizacji.

Czym jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)?

Jest to dokument, zawierający informacje o inwestycji, który przedsiębiorca planujący inwestycję mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zobowiązany jest złożyć we właściwym urzędzie gminy przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.


Co powinna zawierać Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?

 • informację o rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia;
 • informację o powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną;
 • opis rodzaju technologii;
 • opis wariantów technologicznych i organizacyjnych przedsięwzięcia;
 • szacowaną ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii;
 • rozwiązania chroniące środowisko;
 • informację o rodzajach i ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
 • możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 • informację o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

Jesteśmy w stanie opracować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla każdego rodzaju inwestycji, zapraszamy do kontaktu.