Oferujemy usługę kompleksowej identyfikacji obowiązków organizacji z zakresu ochrony środowiska. Audyt środowiskowy wykonywany jest na wzór kontroli podmiotów prowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska.


Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Audyt środowiskowy to:

 • identyfikacja obowiązków środowiskowych firmy,
 • ocena stopnia przestrzegania prawa z zakresu ochrony środowiska,
 • wskazanie konkretnych działań korygujących/naprawczych.

Na rzetelne wykonanie audytu środowiskowego składa się:

 • wywiad z pracownikami firmy odpowiedzialnymi za poszczególne procesy w organizacji,
 • zebranie danych dot. usług i produkcji,
 • wizyta on-site w zakładzie audytowanej firmy,
 • wnikliwa analiza dostępnej dokumentacji związanej ze przepisami dot. ochrony środowiska w firmie.

W ramach usługi audytu środowiskowego Meritum Competence zapewnia minimum 2 spotkania z przedstawicielami audytowanej firmy:

 • pierwsze – w celu zebrania danych, oględzin zakładu,
 • drugie – podsumowujące audyt, z prezentacją jego wyników i omówieniem ewentualnych działań korygujących/naprawczych.

Audyt obejmuje w szczególności przepisy następujących ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych do nich:

 • ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy o odpadach,
 • ustawy Prawo wodne,
 • ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

legislacji dot. gospodarki substancjami i mieszaninami chemicznymi i wiele innych przepisów z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska.

Efektem końcowym audytu jest Raport zawierający listę obowiązków firmy oraz szczegółowy plan działań korygujących/naprawczych.

Należy pamiętać, że przepisy środowiskowe są obecnie bardzo skomplikowane i w wielu przypadkach wymagają wnikliwej analizy w celu prawidłowego wypełnienia pełnej dokumentacji środowiskowej w firmie.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska grożą również wysokie sankcje – np. za nieprawidłową gospodarkę odpadami (m. in. brak odpowiedniej decyzji) WIOŚ może nałożyć na firmę karę administracyjną wynoszącą w przedziale od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

UWAGA! Dla prowadzonej działalności doradczej z zakresu ochrony środowiska posiadamy ubezpieczenie zawodowe OC.

Korzyści dla firmy:

 • pewność, że działa się zgodnie z prawem z zakresu ochrony środowiska,
 • uniknięcie ewentualnych sankcji ze strony WIOŚ w przypadku wykrycia nieprawidłowości,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

Audyt środowiskowy – cena:

 • dla klientów obsługiwanych w ramach stałej umowy – bezpłatnie (raz do roku),
 • dla pozostałych klientów, jako usługa jednorazowa – od 1 000 zł netto (wycena zależy od wielkości firmy oraz rodzaju działalności) – do wyceny wystarczy krótki opis działalności, liczba lokalizacji do poddania audytowi.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi, zapytaj o wycenę:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Ramowy program audytu:

 1. Ocena dokumentacji sporządzanej w firmie dot. wprowadzania HFC,
  w szczególności sprawozdania dot. wprowadzenia do obrotu HFC.
 2. Przygotowanie zaleceń usprawniających sporządzanie ww. dokumentacji.
 3. Przygotowanie sprawozdania z audytu.

W ramach audytu wykonywana jest wizyta ekspertów w siedzibie firmy oraz analiza zgromadzonej w firmie dokumentacji.

Sprawozdanie końcowe z audytu zostanie Państwu przedstawione w terminie do 2 tygodni od wizyty przedstawicieli Meritum Competence w zakładzie firmy.

Zespół wykonujący audyt składa się z pracowników merytorycznych (posiadających ponad 10 letnie doświadczenie w branży czynników chłodniczych), jak również biegłego rewidenta.

Uwaga! 

Zgodnie z art. 19. ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 do dnia 30 czerwca 2015 r., a następnie co rok, każdy podmiot, który na podstawie art. 19 ust. 1 składa sprawozdanie z wprowadzenia do obrotu co najmniej 10 000 ton ekwiwalentu CO2 substancji HFC w poprzednim roku kalendarzowym, zapewnia dodatkowo, by dokładność tych danych była weryfikowana przez niezależnego audytora.
Audytor ten musi być:

 1. akredytowany na podstawie dyrektywy 2003/87/WE; albo
 2. akredytowany do celów weryfikacji sprawozdań finansowych zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego.

Podmiot przechowuje sprawozdanie z weryfikacji przez co najmniej pięć lat. Sprawozdanie to jest udostępniane Ministerstwu Środowiska i Komisji na ich wniosek.

Raport z audytu zostanie potwierdzony przez audytora akredytowanego na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia NR 517/2014.

Audytor zatwierdzający raport z audytu jest wpisany do wykazu weryfikatorów GHG akredytowanych w odniesieniu do rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 (PCA).

Weryfikacja danych przez audytorów w zakresie importu F-gazów w urządzeniach jest zgodna z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiającym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego audytora (w szczególności art. 3).

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska, ekspert z zakresu przepisów dot. F-gazów
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Wykonamy dla Państwa Audyt przepisów BHP i PPOŻ, który ma na celu sprawdzenie czy spełnione są minimalne wymogi Polskiego Prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz PPOŻ.

Rozwiązanie takie pozwala na szybkie wskazanie podstawowych niezgodności i obszarów, gdzie należy sprecyzować dalsze działania kontrolne oraz zastosować w pierwszej kolejności akcje naprawcze.

 

Audyty realizowane przez naszą firmę składają się z trzech etapów:


Etap pierwszy

  • Zapoznanie z Zakładem – przegląd organizacji i warunków pracy (spełnienie minimalnych wymogów technicznych między innymi takich jak wizualny stan infrastruktury budowlanej, organizacja komunikacji wewnątrzzakładowej – ruch kołowy, ruch pieszy, stan zabezpieczenia maszyn i urządzeń, ochrona przeciwpożarowa – audyt ppoż – drogi ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy itp.).
  • Wyrywkowa obserwacja procesu pracy na poszczególnych stanowiskach – stwierdzenie czy pracownicy respektują przepisy o ochronie zdrowia i życia w trakcie wykonywania czynności służbowych.
 • Przegląd dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy – dokumentacja budowlana obiektu, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń, akta osobowe pracowników – sprawdzenie terminowości szkoleń bhp, badań lekarskich itp.

Etap drugi

  • Opracowanie podsumowania wizyty – raportu z przeprowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi bhp nie są spełnione.
 • Przekazanie raportu zleceniodawcy.

Etap trzeci

  • Podsumowanie audytu – przedstawienie do zapoznania się raportu zbiorczego, ze wskazaniem głównych obszarów, gdzie w pierwszej kolejności konieczne są akcje naprawcze.
 • Spotkanie z klientem w celu omówienia raportu zbiorczego.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Adam Bronisz – Specjalista BHP i PPOŻ.
tel. 696 902 836
mail: adam.bronisz@meritumnet.pl

W zależności od potrzeb klienta realizujemy:

 • Audyty energetyczne budynków mieszkalnych,
 • Audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej,
 • Audyty energetyczne budynków przemysłowych,
 • Audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych,
 • Audyty energetyczne źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
 • Audyty energetyczne procesów technologicznych,
 • Audyty elektroenergetyczne – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynkach, instalacjach i wewnętrznych sieciach przesyłowych.