Krzysztof Pietrzak

Dyrektor Generalny

Dowiedz się więcej Zamknij

tel. 728 956 434
krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Inżynier ochrony środowiska. Były specjalista Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przeszkolił ponad 100 przedsiębiorców w zakresie nowej ustawy o odpadach (z 2012 r.) oraz ponad 300 przedsiębiorców w zakresie obowiązków środowiskowych związanych z urządzeniami chłodniczymi/klimatyzacyjnymi.

Kierował pracami nad licznymi dokumentami z zakresu ochrony środowiska dla jednostek samorządu terytorialnego (m. in. 26 Programów Ochrony Środowiska na szczeblu gminnymi i powiatowym, 55 Programów Usuwania azbestu dla gmin z terenu całej Polski, 21 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej).

Autor publikacji z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, m. in. Portowy plan gospodarowania odpadami i pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdańsk, Finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – Poradnik dla gmin oraz osób fizycznych i porad prawnych dot. sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ekspert w projekcie Waste Management (projekt dotyczył wykorzystania odpadów oraz nowoczesnych technik przetwarzania odpadów, w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Autor serii artykułów dot. obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska w ogólnopolskim miesięczniku Chłodnictwo & Klimatyzacja, w tym dot. kwestii prawnych dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wykładowca prowadzący serię szkoleń w ramach Akademii Klimatyzacji LG (LG Electronics) pn. Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro (szkolenia podejmują tematykę dot. sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dla wprowadzających, zbierających i przetwarzających sprzęt).

Prelegent na licznych seminariach, m. in. Seminarium dla serwisów „Serwis a elektroodpady i substancje niebezpieczne w sprzęcie” organizowane przez CECED Polska – członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD, Seminarium dla serwisów organizowane przez miesięcznik Chłodnictwo & Klimatyzacja.
Konsultant środowiskowy na targach Polagra-Tech 2013, 2014, 2015.

Autor ogólnopolskich kampanii edukacyjnych z zakresu postępowania z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W Meritum Competence odpowiada za realizację projektów innowacyjnych oraz doradztwo prawne dla firm.

Przemysław Olszaniecki

Zewnętrzny konsultant

Dowiedz się więcej Zamknij

p.olszaniecki@meritumnet.pl

Magister ochrony środowiska. Ukończył Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem. Następnie jako słuchacz Indywidualnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zatrudniony na stanowisku asystenta prowadził zajęcia „Geomorfologia Dynamiczna” ze studentami III roku.

Absolwent Podyplomowych Studiów z zakresu REACH w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.
Przez ponad 13 lat zatrudniony w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa oraz Wydziale Przeciwdziałania Poważnym Awariom, przez ostatnie 8 lat jako główny specjalista ds. nadzoru nad postępowaniem z chemikaliami i wdrażaniem Rozporządzenia REACH i CLP oraz legislacji dot. czynników chłodniczych i przeciwpożarowych, a także zamówień publicznych i realizacji projektów finansowanych ze środków UE i EOG.

Przez 5 lat pełnił funkcję kierownika projektu POIS.03.02.00-00-001/09 „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych” o budżecie ponad 100 mln zł.
Przez 3 lata był liderem działania 4 projektu MF EOG nr 421/2013 „Monitoring efektów realizacji projektu PL0100 ” – „Zakup sprzętu pomiarowego i elektronicznego dla inspektorów ochrony środowiska” oraz liderem działania 5.1 – „Rozwinięcie portalu GIOŚ w ramach projektu MF EOG nr 421/2013…”

Były wykładowca na Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Instrumenty i Techniki Zarządzania Środowiskiem, przedmiot: System REACH.

Przeszkolił kilka pokoleń inspektorów ochrony środowiska, służb celnych i przedsiębiorców w zakresie przepisów związanych z chemikaliami i urządzeniami chłodniczymi/klimatyzacyjnymi oraz urządzeniami p-poż.

Aktywny prelegent i dyskutant licznych seminariów i konferencji dot. szeroko pojętej ochrony środowiska, m. in.: Key speaker podczas V Międzynarodowej Konferencji “Ashes from TPPs – removal, transport, processing, storage”, Moskwa, 24-25 kwietnia 2014 r. (Prezentacja i artykuł w materiałach konferencyjnych: State regulation measures to encourage increase in coal ash utilization in Poland and European trends in coal ash utilization; REACH as a basis for safe Coal Combustion Products management), Ekspert Technical Assistance Information Exchange Unit na Seminarium o środowisku – Wdrożenie systemu REACH – Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, Wrocław, 22-23 października 2007 r.

Brał udział w przygotowywaniu licznych aktów prawa dot. ochrony środowiska podczas prac parlamentarnych i resortowych Ministerstwa Środowiska.

Autor publikacji z zakresu chemikaliów i ochrony środowiska, m. in. „Analiza postępowania z substancjami z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (SZWO) w świetle przepisów prawa polskiego i UE”, „Zagrożenie stwarzane dla środowiska przez chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych należących do substancji zubożających warstwę ozonową, szczególne uregulowania prawne (komplementarne do REACH) dot. postępowania z tymi substancjami oraz wskazówki dla organów nadzoru odnośnie wykonywania kontroli producentów, importerów i dalszych użytkowników w przedmiotowym zakresie” .

Z Meritum Competence współpracuje jako konsultant zewnętrzny.

Joanna Olszaniecka

Specjalista ochrony środowiska

Dowiedz się więcej Zamknij

tel. 506 190 384
joanna.olszaniecka@meritumnet.pl

Magister ochrony środowiska, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim – specjalizacja sedymentologia. Dyplomowana pielęgniarka o specjalizacji ochrony zdrowia w jednostkach publicznych. Były specjalista ds. dokumentacji medycznej w Carolina Medical Centre.

W Meritum Competence koordynuje prace przy organizacji szkoleń i eventów.

Michał Dobrzyński

Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej aveECO

Dowiedz się więcej Zamknij

Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej aveECO, specjalizującej się w legislacji ekologicznej dotyczącej stosowania substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) i gazów fluorowanych (F-gazów) w chłodnictwie i klimatyzacji, w systemach ppoż. i w rozdzielnicach elektrycznych. Od kilku lat współpracuje także z Meritum Competence w ww. obszarze.

Autor licznych publikacji i procedur w zakresie stosowania ww. substancji; prelegent na ponad stu seminariach i szkoleniach poświęconych tej tematyce; konsultant obecnie obowiązującej i poprzedniej legislacji dot. substancji kontrolowanych oraz gazów fluorowanych (F-gazów) – współpracujący z polskimi ministerstwami oraz organami Unii Europejskiej.

Michał Dobrzyński był wieloletnim Prezesem Zarządu Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON, z którą związany był przez ponad 14 lat (1999-2014) oraz Dyrektorem Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców (2000-2010).

Od 2016 r. – PHYSIOTHERM Polska – oficjalne przedstawicielstwo lidera na rynku luksusowych kabin na podczerwień (Physiotherm – najlepsze ciepło dla Twojego zdrowia).

www.aveECO.pl – konsulting, szkolenia i audyty ekologiczne
www.physiotherm.pl & www.facebook.com/PhysiothermPolska – luksusowe kabiny na podczerwień

Julita Dworak

Specjalista ochrony środowiska

Dowiedz się więcej Zamknij

julita.dworak@meritumnet.pl

inżynier ekologii angażujący się w prace badawcze związane głównie z obszarami gleboznawstwa i botaniki. Pierwsze kroki stawiała w pracy administracyjnej m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przy inwentaryzacjach przyrodniczych.

W Meritum Competence pracuje nad dokumentami strategicznymi dla jednostek samorządu terytorialnego — Programami Ochrony Środowiska, Planami Gospodarki Niskoemisyjnej.

Adam Bronisz

Starszy specjalista ochrony środowiska

Dowiedz się więcej Zamknij

tel. 696 902 836
adam.bronisz@meritumnet.pl

Inżynier chemii – specjalizacja materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne. Były specjalista w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w dziedzinie przeciwdziałania poważnym awariom. Sekretarz oraz członek komisji przetargowych, współautor SIWZ, członek zespołów realizujących projekty z funduszy UE oraz EOG, m.in. „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii…” oraz „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”.

W Meritum Competence koordynuje prace nad Planami gospodarki niskoemisyjnej oraz planowaniem ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego.

Bartłomiej Przybylski

Specjalista ochrony środowiska

Dowiedz się więcej Zamknij

b.przybylski@meritumnet.pl

Magister technologii energetyki odnawialnej. Zwycięzca konkursu realizowanego przez SGGW i Unię Europejską w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020. Pierwsze doświadczenie zebrał jako stażysta w oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie PGK „Żyrardów”, gdzie powstały z fermentacji osadów biogaz wykorzystywany jest do celów grzewczych i produkcji prądu.

Współautor stron internetowych poświęconych energooszczędnym rozwiązaniom dla domów jednorodzinnych.

W Meritum Competence jest specjalistą ds. Odnawialnych Źródeł Energii, w szczególności fotowoltaiki oraz dofinansowań ze źródeł zewnętrznych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.