Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzanych jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Kto może skorzystać z usługi

Do obowiązków wytwórcy odpadów w zależności od sumy i rodzaju odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji należy w przypadku eksploatacji instalacji (nieobjętej koniecznością uzyskania pozwolenia zintegrowanego), w wyniku której wytwarzane są odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne, przekroczenie wskazanych wyżej ilości odpadów dla co najwyżej jednego z tych typów odpadów powoduje konieczność uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które obejmuje oba typy odpadów, również ten, dla którego podany powyżej próg nie został przekroczony:

1, W wyniku eksploatacji instalacji wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie oraz odpady inne niż niebezpieczne w ilości poniżej 5 tys. Mg odpadów – wówczas w pozwoleniu należy zawrzeć zarówno informację o odpadach niebezpiecznych jak i o odpadach innych niż niebezpieczne.

2. W wyniku eksploatacji instalacji wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości poniżej 1 Mg rocznie oraz odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg – wówczas analogicznie jak w pkt 1, w pozwoleniu należy zawrzeć zarówno informację o odpadach niebezpiecznych jak i o odpadach innych niż niebezpieczne.

3.  W wyniku eksploatacji instalacji wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie oraz odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg – wówczas w pozwoleniu należy zawrzeć zarówno informację o odpadach niebezpiecznych jak i o odpadach innych niż niebezpieczne.

Zaznaczyć przy tym należy, że pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180a p.o.ś. obejmuje wyłącznie odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji.

Przedmiotem pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest udzielenie zgody na powstanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji dotyczy odpadów powstających w związku z jej eksploatacją i nie obejmuje odpadów powstałych na terenie zakładu, ale nie w wyniku eksploatacji instalacji. Wytwarzanie odpadów powstających w związku z prowadzeniem innych rodzajów działalności (np. działalność usługowa, handlowa czy prace rozbiórkowe), nie wymaga pozwolenia.

Uzyskanie pozwolenia jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia działalności.


Zgodnie z art.. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymogami prawa należy uzyskać odrębne zezwolenia na:


Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

 

Warto wiedzieć

Organ właściwy prowadzi publicznie dostępny wykaz znajdujących się w jego posiadaniu wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz wydanych pozwoleń – zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wyłączenie udostępnienia danych zawartych w w/w dokumentach może nastąpić na uzasadniony wniosek wytwórcy odpadów (wyłączeniu nie podlegają dane o rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejscach ich wytwarzania).

Zgodnie z art. 189 ustawy z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

1. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.