Sprawozdawczość w zakresie odpadów

Roczne sprawozdania „odpadowe”

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

  1. wytwórca odpadu obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
  2. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
    • zbierania odpadów,
    • przetwarzania odpadów,

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,

…czyli w praktyce każda firma serwisowa w branży HVACR.

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia określi wzory formularza sprawozdania, o którym mowa powyżej.

Za lata 2012-2014 zbiorcze zestawienie odpadowe należy do marszałka województwa przekazywać do 15 marca nadal na starych formularzach sprawozdań (obowiązujących za czasów „starej” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. z 2010 r., nr 249, poz. 1674).

Zgodnie z art. 237.1. nowej ustawy o odpadach (z dnia 14 grudnia 2012 r.):

Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania:

1) zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 „starej” ustawy o odpadach,

– sporządzają i składają je, za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych (…) lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w art. 200 nowej ustawy o odpadach. Kara opisana wyżej to 500 zł, natomiast jeżeli podmiot, na który została nałożona nie złoży sprawozdania „odpadowego” w nowym wyznaczonym terminie, zostanie ponownie ukarany poprzez administracyjną karę pieniężną w wysokości 2000 zł – łącznie wysokość tych kar za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł).

Jak wynika z powyższego opisu warto przesyłać sprawozdania „odpadowe” do marszałka właściwego województwa nie tylko z powodu dbałości o środowisko, ale również w celu uniknięcia ewentualnych, dotkliwych kar (w wysokości do 8 500 zł za dany rok kalendarzowy – jest to kara dot. tylko sprawozdania „odpadowego”).