Bazując na wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa niemal każdą dokumentację wymaganą w przepisach ochrony środowiska, np. ocenę oddziaływania na środowisko, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego czy sprawozdanie dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, itd.

Poniżej przedstawiamy zakres naszej oferty w wybranych obszarach ochrony środowiska. W przypadku zapotrzebowania na inne usługi, zachęcamy również do kontaktu z nami. Współpracujemy bowiem z wieloma specjalistami z różnych dziedzin i spróbujemy dobrać odpowiednią ofertę spersonalizowaną.

Posiadamy liczne referencje i szerokie grono zadowolonych z naszych usług jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorstw.

Realizując usługi doradcze stawiamy na dobrą komunikację oraz wysoki poziom merytoryczny naszej pracy.


Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Oferujemy świadczenie stałej obsługi firmy w zakresie ochrony środowiska w takich obszarach jak:

GOSPODARKA ODPADAMI:

 • Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
  i unieszkodliwiania tych odpadów,
 • Ewidencja wytwarzanych odpadów tj. prowadzenie kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO),
 • Prowadzenie rejestru odbiorców odpadów oraz ich decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA:

 • Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za:

– wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (m. in. emisje z silników spalinowych, kotły grzewcze, procesy spawania lub malowania),

– pobór wody podziemnej i powierzchniowej,

– odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

UWAGA! – Szkolimy weryfikatorów środowiskowych na podstawie zaakceptowanego przez Ministra Środowiska autorskiego programu!

SPRAWOZDANIA DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (KOBIZE):

 • Raport do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji –
  raport do KOBIZE w zakresie emisji z instalacji oraz emisji spoza instalacji.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

 • Przygotowanie stosownych sprawozdań do GIOŚ.
 • Zapewnienie odpowiedniej umowy z Organizacją Odzysku.
 • Opracowanie materiałów dla wprowadzającego – np. wymaganych informacji na stronę internetową.

OPAKOWANIA:

 • Nadzór nad ewidencją opakowań.
 • Zapewnienie odpowiedniej umowy z Organizacją Odzysku.
 • Przygotowanie sprawozdań dot. masy przywiezionych z zagranicy opakowań oraz sprawozdań dot. masy wywiezionych za granicę opakowań.

STOSOWANIE CHEMIKALIÓW:

 • Prowadzenie rejestru stosowanych chemikaliów.
 • Zapewnienie aktualnych Kart Charakterystyk dla substancji i preparatów niebezpiecznych.

CZYNNIKI Z GRUPY F-GAZÓW/SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH:

 • Przekazywanie sprawozdań do BDS.
 • Nadzór nad dokumentacją: prawidłowym oznakowaniem urządzeń i instalacji zawierających czynniki chłodnicze, Kartami Urządzeń, Protokołami szczelności, aktualnością Kart Charakterystyki.

Wykonujemy co roku Audyt Środowiskowy w każdym oddziale firmy!

Udzielamy bieżących konsultacji z zakresu przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz zapewniamy udział naszego specjalisty w ewentualnej kontroli WIOŚ Państwa firmy.

Należy pamiętać, że przepisy środowiskowe są obecnie bardzo skomplikowane i w wielu przypadkach wymagają wnikliwej analizy w celu prawidłowego wypełnienia pełnej dokumentacji środowiskowej w firmie.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska grożą również wysokie sankcje – np. za nieprawidłową gospodarkę odpadami
(m. in. brak odpowiedniej decyzji) WIOŚ może nałożyć na firmę karę administracyjną wynoszącą w przedziale od 1 000 zł do 1 000 000 zł.


KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • pewność, że działa się zgodnie z prawem z zakresu ochrony środowiska,
 • uniknięcie ewentualnych sankcji ze strony WIOŚ w przypadku wykrycia nieprawidłowości,
 • uniknięcie kosztów zatrudnienia i szkolenia pracownika, który znaczną część swojego czasu pracy musiałby poświęcić na poznanie skomplikowanych przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • stały dostęp do szeregu specjalistów z wieloletnim i bogatym doświadczeniem w kontaktach z administracją publiczną i innymi przedsiębiorstwami,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Krzysztof Pietrzak – Specjalista ochrony środowiska
tel. 728 956 434
mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl

Oferujemy państwu stałą obsługę w zakresie BHP

  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
  • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
  • Udział w opracowywaniu zakładowych, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
  • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
  • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
  • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
  • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
  • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
  • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
  • Uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy zajmującą się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
  • Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez zewnętrzne organy nadzoru nad warunkami pracy,
  • Nadzór nad wykonaniem nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez zewnętrzne organy nadzoru nad warunkami pracy.

Zadaj pytanie naszemu konsultantowi:

Adam Bronisz – Specjalista BHP i PPOŻ.
tel. 696 902 836
mail: adam.bronisz@meritumnet.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zbieranie odpadów jest działalnością, która wymaga zezwolenia. Wydaje je organ właściwy ze względu na prowadzenie przez Państwa działalności.

Pamiętaj, że zezwolenia na zbieranie odpadów nie wymaga:

 • odbiór baterii w placówkach handlowych;
 • zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki;
 • zbieranie zużytego sprzętu przez sklepy sprzedające nowy sprzęt;
 • okazjonalne zbieranie odpadów w szkołach, urzędach i instytucjach – np. makulatury.

Wydawanie zezwolenia

Zezwolenie wydawane jest na maksymalnie 10 lat. Urząd cofnie zezwolenie, jeśli:

 • sposób gospodarowania odpadami mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub dla środowiska;
 • sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
 • sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Zezwolenie wygasa

 • kiedy minie czas jego obowiązywania;
 • na prośbę Wnioskodawcy;
 • gdy przez 2 lata od wydania nie rozpoczniesz działalności lub gdy Wnioskodawca zawiesi prowadzenie działalności na okres 2 lat albo w ogóle zakończysz działalność.

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, upoważnia Przedsiębiorcę do przetwarzania odpadów zgodnie z uzyskanym zezwoleniem w oznaczonym czasie.


Kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z art. 41 ust. 1. ustawy o odpadach, przetwarzanie odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 5 tej ustawy, działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Organem właściwym (ze względu na miejsce przetwarzania odpadów) jest marszałek województwa, starosta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska.


Warto wiedzieć

Zgodnie z art. 47. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

1. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości.

2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1, mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania.

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje zakończenie działalności objętej tym zezwoleniem.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, właściwy organ może nadać rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności.

5. Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem, na własny koszt. Przepisy art. 26 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

6. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, wszczyna się z urzędu.

7. Nie wydaje się zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu zezwolenia, o której mowa w ust. 2, a nie minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna.


Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa:

1. Po upływie czasu, na jaki zostało wydane.

2. Jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe.

3. Na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem.

4. Jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.

 

Firma musi uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jeżeli w wyniku eksploatacji  instalacji wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Kluczowa jest w tym przypadku definicja instalacji. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska jest to:

 1. Stacjonarne urządzenie techniczne,
 2. Zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 3. Budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję, czyli pośrednie lub bezpośrednie wprowadzenie substancji lub energii do powietrza, wody, gleby lub ziemi.

Aby uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, należy złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na lokalizację miejsca wytwarzania odpadów. Jeśli eksploatowana instalacja wymaga raportu środowiskowego, to wniosek składa się do marszałka województwa. Wniosek podlega opłacie skarbowej.

Prowadzenie transportu odpadów wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia.


Warto wiedzieć

Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.


Uwaga

Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady.

 • Oferujemy doradztwo w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów – indywidualne podejście do każdego przypadku.
 • Konsultujemy razem z inwestorem najlepsze rozwiązania pod względem technicznym, logistycznym, prawnym oraz ekonomicznym.
 • Prowadzimy całą procedurę transgranicznego przemieszczania odpadów – od wywozu odpadów do ich dostarczenia do docelowej instalacji.

Kiedy wymagany jest Raport Oddziaływania na Środowisko?

Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko wymagany jest dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (raport obowiązkowy) i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (raport opcjonalny, decyduje właściwy organ).

Dla projektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko należy pamiętać o sporządzeniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP).

Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawarty jest w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Co powinien zawierać raport oddziaływania na środowisko?

 • opis inwestycji – wielkość, lokalizację, charakter, parametry techniczne;
 • informacje o zanieczyszczeniach, które może generować inwestycja podczas swojego funkcjonowania;
 • opis stanu okolicznej przyrody;
 • informacje o tym, czy w pobliżu planowanej inwestycji znajdują się objęte ochroną w myśl stosownej ustawy zabytki oraz rośliny;
 • analizę i ocenę konsekwencji w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej – jej skutków na środowisko – również na wielką skalę;
 • przewidywalne oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie ludzi;
 • opis przewidywanych konfliktów społecznych, które mogą wywołać ewentualne działania w kierunku budowy danej inwestycji;
 • opis wariantów co do realizacji danego przedsięwzięcia, wraz z uzasadnieniem, dlaczego wnioskujący wybiera dany wariant;
 • informację o skutkach w przypadku zaniechania realizacji przedsięwzięcia;
 • źródła do wszystkich danych i informacji, zawartych w treści raportu;
 • określenie zakresu monitoringu;
 • streszczenie najważniejszych danych.

Jesteśmy w stanie opracować raport dla każdego rodzaju przedsięwzięcia, zapraszamy do kontaktu.

Czym jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)?

Jest to dokument, zawierający informacje o inwestycji, który przedsiębiorca planujący inwestycję mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zobowiązany jest złożyć we właściwym urzędzie gminy przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.


Co powinna zawierać Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?

 • informację o rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia;
 • informację o powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną;
 • opis rodzaju technologii;
 • opis wariantów technologicznych i organizacyjnych przedsięwzięcia;
 • szacowaną ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii;
 • rozwiązania chroniące środowisko;
 • informację o rodzajach i ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
 • możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 • informację o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

Jesteśmy w stanie opracować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla każdego rodzaju inwestycji, zapraszamy do kontaktu.

Przygotowujemy dokumentację wymaganą przepisami rozporządzenia 1907/2006 – REACH oraz 1272/2008 – CLP w formie opracowania tekstowego do wykorzystania przez klienta samodzielnie oraz na jego zlecenie wprowadzamy dane w programie IUCLID6. Zajmujemy się następującymi wymaganiami REACH i CLP:

 • Rejestracja
 • Zezwolenia
 • Scenariusze Narażenia
 • Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie chemikaliów

Opracowujemy i aktualizujemy Karty Charakterystyk.

Przygotowujemy dla klienta kompleksową informację, jakie obowiązki wynikające z przepisów dot. chemikaliów dotyczą jego organizacji.

Kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska (dalej ustawa – Poś), wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia. Pozwolenie jest wydawane na wniosek (art. 184 ust. 1 ustawy – Poś).

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

1. prowadzący instalację (art. 184 ust. 1 ustawy – Poś),

2. prowadzący oznaczone części instalacji (art. 183b ustawy – Poś),

3. podmiot podejmujący realizację nowej instalacji (art. 191a ustawy – Poś).

Jednocześnie jednak, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 220 ust. 2 ustawy – Poś, Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia. Oznacza to, że obowiązek uzyskania pozwolenia w przypadku emisji do powietrza pochodzącej z instalacji (zob. art. 3 pkt 6 ustawy – Poś) jest zasadą, która doznaje szeregu wyłączeń określonych w rozporządzeniu.


Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 15 i art. 378 ustawy – Poś).

 • Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 • Eksploatacja instalacji jest dozwolona po wniesieniu zabezpieczenia, o ile zostało ono ustanowione.
 • Ostateczną decyzję o wydaniu pozwolenia, organ ochrony środowiska przekazuje niezwłocznie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.