Oferujemy usługę kompleksowej identyfikacji obowiązków organizacji z zakresu ochrony środowiska. Audyt środowiskowy wykonywany jest na wzór kontroli podmiotów prowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

W zależności od potrzeb klienta realizujemy:

 • Audyty energetyczne budynków mieszkalnych,
 • Audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej,
 • Audyty energetyczne budynków przemysłowych,
 • Audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych,
 • Audyty energetyczne źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
 • Audyty energetyczne procesów technologicznych,
 • Audyty elektroenergetyczne – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynkach, instalacjach i wewnętrznych sieciach przesyłowych.

Ramowy program audytu:

 1. Ocena dokumentacji sporządzanej w firmie dot. wprowadzania HFC,
  w szczególności sprawozdania dot. wprowadzenia do obrotu HFC.
 2. Przygotowanie zaleceń usprawniających sporządzanie ww. dokumentacji.
 3. Przygotowanie sprawozdania z audytu.

W ramach audytu wykonywana jest wizyta ekspertów w siedzibie firmy oraz analiza zgromadzonej w firmie dokumentacji.

Sprawozdanie końcowe z audytu zostanie Państwu przedstawione w terminie do 2 tygodni od wizyty przedstawicieli Meritum Competence w zakładzie firmy.

Zespół wykonujący audyt składa się z pracowników merytorycznych (posiadających ponad 10 letnie doświadczenie w branży czynników chłodniczych), jak również biegłego rewidenta.

Uwaga! 

Zgodnie z art. 19. ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 do dnia 30 czerwca 2015 r., a następnie co rok, każdy podmiot, który na podstawie art. 19 ust. 1 składa sprawozdanie z wprowadzenia do obrotu co najmniej 10 000 ton ekwiwalentu CO2 substancji HFC w poprzednim roku kalendarzowym, zapewnia dodatkowo, by dokładność tych danych była weryfikowana przez niezależnego audytora.
Audytor ten musi być:

 1. akredytowany na podstawie dyrektywy 2003/87/WE; albo
 2. akredytowany do celów weryfikacji sprawozdań finansowych zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego.

Podmiot przechowuje sprawozdanie z weryfikacji przez co najmniej pięć lat. Sprawozdanie to jest udostępniane Ministerstwu Środowiska i Komisji na ich wniosek.

Audyt środowiskowy to:

 • identyfikacja obowiązków środowiskowych podmiotu,
 • ocena stopnia przestrzegania prawa,
 • wskazanie konkretnych działań korygujących/naprawczych.

Na rzetelne wykonanie audytu składa się:

 • wywiad z pracownikami firmy odpowiedzialnymi za poszczególne procesy w organizacji,
 • zebranie danych dot. usług i produkcji,
 • wizyta on-site w zakładzie audytowanej organizacji,
 • wnikliwa analiza dostępnej dokumentacji związanej ze przepisami dot. ochrony środowiska w organizacji.

W ramach usługi audytu środowiskowego Meritum Competence zapewnia minimum 2 spotkania z audytowanym podmiotem:

 • pierwsze – w celu zebrania danych,
 • drugie – podsumowujące audyt, z prezentacją jego wyników i omówieniem ewentualnych działań korygujących/naprawczych.

Efektem końcowym audytu jest Raport zawierający szczegółowy plan działań korygujących/naprawczych.